Produkty

 ALKÁNOVÁ CHÉMIA

    TECHNICKÉ OLEJE
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

 

 

 

 

 

Firma IMPERGAM, s.r.o. má nadviazané priame obchodné kontakty s významnými svetovými petrochemickými spoločnosťami. Z výrobného portfólia týchto producentov sa zameriavame na import/export technických uhľovodíkových kvapalín rôznych frakcií a typov pre široké priemyselné použitie.

 

Skupinu ALKÁNOVÁ CHÉMIA reprezentujú ALIFATICKÉ uhľovodíkové kvapaliny (n-alkány, iso-alkány, kerozíny) a finálne CHEMICKÉ PRODUKTY na báze uhľovodíkových kvapalín.

Všetky produkty sú hydrogenované, hlboko odsírené, majú veľmi nízky obsah aromátov, dobrú rozpúšťaciu schopnosť a vysoký bod vzplanutia dôležitý pre bezpečné použitie, sú bezfarebné a prakticky bez zápachu, čo poskytuje veľkú flexibilitu pre rôzne formulácie a oblasti aplikácie.

 

 

Produkty na báze alifatických uhľovodíkových kvapalín

 

ODMASŤOVACIE A OPLACHOVACIE KVAPALINY

Nepolárne odmasťovacie prípravky s vodou nemiešateľné

Odmasťovací a oplachovací prípravok NALKANOL je bezfarebná uhľovodíková kvapalina na báze alifatických uhľovodíkov C10-C13 a/alebo n-alkánov C10-C13 a ich zmesí, obsahujúca zušľachťujúce prísady, ktoré výrobku dodávajú požadované funkčné vlastnosti ako nepenivosť a oxidačnú stabilitu. Je to číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt, vo vode nerozpustná.  Produkt nie je toxický a neobsahuje sírne ani chlórne deriváty. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu. Podľa STN 65 0201 je horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti.

Prípravok NALKANOL C10-13 je určený na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárenského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu, pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov, vrátane neželezných a farebných kovov, znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami. Nahrádza doteraz používané toxické odmasťovacie kvapaliny (trichlóretylén, petrolej, technické a lakové benzíny). Odmasťovacia a oplachovacia kvapalina spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie finálne úpravy ich povrchov (galvanizácia, farbenie, eloxovanie).

 

Ø      NALKANOL C10-13     Odmasťovacia a oplachovacia kvapalina

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

Polárne odmasťovacie prípravky hydrofilné

Ø      POLARFULID C6000   Odmasťovacia a oplachovacia kvapalina

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

Ø      POLARFULID Akva     Odmasťovacia a oplachovacia kvapalina

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

 

 

KRBOVÁ CHémiA a BARBECUE line

Lampové oleje a kvapalné podpaľovače radu NALKAPOL

NALKAPOL C10-13 je číra bezfarebná kvapalina bez vône predstavujúca homogénnu uhľovodíkovú zmes na báze netoxických alifatických uhľovodíkov, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt, s vodou nemiešateľná. Produkt je určený k rýchlemu podpaľovaniu pevných horľavých materiálov ako je drevo, drevené uhlie a brikety. Vhodný je pre použitie v záhradných a jednorazových griloch. Zároveň je vhodný tiež ako náplň do záhradných pochodní, olejových a petrolejových lámp, pre svietenie v interiéri a exteriéri v dekoratívnych lampičkách a pod. Horí jasným plameňom takmer úplne bez sadzí a pachu.

Lampový a fakľový olej NALKAPOL V7 je viskóznejší typ oleja s vyššou bezpečnosťou pri použití (horľavina IV. triedy), ktorý môže byť aromatizovaný a farbený v súlade s reguláciami ES.

Oleje radu NALKAPOL sa môžu použiť i na ďalšie chemické spracovanie ako surovina na

výrobu sviečok, ako zložka rozpúšťadlových zmesí pre výrobu tuhých podpaľovačov a podobne.

 

Ø      NALKAPOL C10-13     Lampový, fakľový a podpaľovací olej, Kvapalný podpaľovač

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

Ø      NALKAPOL V7            Lampový olej a fakľový olej s viskozitou 7cSt

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

 

 

ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY PRE STAVEBNÍCTVO

Formový olej EKOFORMIX EF (Environment Friendly) je vysokoúčinný separačný prostriedok na báze rafinovaných parafinických olejov a esterov rastlinných olejov, zabezpečujúci ľahké a čisté oddelenie betónu od bednenia. Vyznačuje sa výbornou biologickou odbúrateľnosťou, nízkou viskozitou a vysokou vzlínavosťou, vďaka čomu ľahko pokrýva aj členité a málo prístupné plochy. Obsahuje inhibítory korózie zamedzujúce korodovaniu foriem, je bez zápachu a pred betonážou sa nemusí odvetrávať.

Používa sa na savé i nesavé formy, za studena i pre ohrievané formy (do 80°C).  Aplikuje sa natieraním alebo striekaním na očistené kovové, gumené alebo drevené formy pred naliatím betónu do foriem. Krátko po nanesení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách. Náter formy neutrpí dažďom, 

má relatívne dlhodobé pôsobenie a možno ho používať aj za nízkych teplôt.

 

Ø     EKOFORMIX  EF          Odformovací prostriedok pre stavebníctvo

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

 

 

Alifatické uhľovodíkové kvapaliny

Alifatické uhľovodíkové kvapaliny sú bezfarebné číre kvapaliny bez prítomnosti mechanických nečistôt a vody, prakticky bez zápachu, zložené z hydrogenovaných alifatických uhľovodíkov s veľmi nízkym obsahom aromátov, hlboko odsírené, s vodou nemiešateľné. Produkty majú priaznivé ekotoxikologické vlastnosti, dobrú rozpúšťaciu schopnosť a vysoký bod vzplanutia umožňujúci ich bezpečné použitie.

 Hlavné oblasti aplikácií:

Produkty sú určené pre ďalšie spracovanie, používajú sa ako zložka odmasťovacích a čistiacich kvapalín, lampových olejov a podpaľovačov, zložka rozpúšťadlových zmesí pre priemysel farieb a lakov, prípravkov na impregnáciu dreva, odparafínovanie, prísad do syntetických a kovoobrábacích olejov, motorových olejov, plastických mazív a podobne.

Produkty sa rozdeľujú na základe zloženia a obsiahnutých uhľovodíkových frakcií Cx-Cy a destilačného rozmedzia. Všeobecne ich môžeme rozdeliť na lineárne uhľovodíkové kvapaliny zahŕňajúce n-alkány a alifatické uhľovodíkové kvapaliny ako sú iso-alkány, hydrogenované kerozíny a i., s fyzikálno-chemickými vlastnosťami závislými od dominantnej uhľovodíkovej frakcie.

 

Ø      Lineárne uhľovodíkové kvapaliny   (n-alkány ľahké C10-C13,  n-alkány ťažké C14-C17)

     Prehľad jednotlivých typov lineárnych uhľovodíkových kvapalín a ich vlastností

 Ø      Alifatické uhľovodíkové kvapaliny   (izo-alkány, hydrogenované kerozíny a petrolejové frakcie)

     Prehľad jednotlivých typov alifatických uhľovodíkových kvapalín a ich vlastností

 

 

 

TECHNICKÉ A LAKOVÉ BENZÍNY

Technické a lakové benzíny sú rafinované a frakcionované zmesi kvapalných prevažne parafinických ropných uhľovodíkov. Získavajú sa rektifikáciou a hydrogenáciou primárnych benzínových destilátov a od seba sa líšia hlavne destilačným rozpätím a účelom použitia.

Technické benzíny sú priezračné, bezfarebné horľavé kvapaliny I. triedy charakteristického benzínového zápachu, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt.

 

Ø     Technické benzíny 

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

Ø     Lakový benzín

     Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

 

 Aditívy pre uhľovodíkové kvapaliny, minerálne, syntetické a rastlinné oleje

 Inhibítory korózie, Antioxidanty, Emulgátory, Detergenty, Zvyšovače viskozity, Vysokotlaké prísady,

 Antifrikčné prísady, Odpeňovače, Farbivá, Vonné zložky, a i.

 

 

Pracovníci spol. IMPERGAM Vám radi poskytnú technickú podporu a svoje skúsenosti s formuláciami chemických prípravkov "na mieru" podľa požiadaviek zákazníka s možnosťou aplikačných skúšok. 

Produktové portfólio nie je uzatvorené a bude sa ďalej rozširovať.

V prípade Vášho záujmu nás prosím bez váhania kontaktujte.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
           

Ý TOP

 

 

 

TOP Ý