Profil a zameranie spoločnosti                       
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

 

 

 

 

IMPERGAM, s.r.o. je mladá rozvíjajúca sa spoločnosť so sortimentným portfóliom zameraným prevažne na chemický, petrochemický a agrochemický priemysel.

 

Hlavné aktivity firmy sú orientované na:

-     výrobu a predaj vybraných komodít chemického priemyslu,

-     obchodovanie s chemickými látkami, prípravkami a minerálnymi olejmi,

-     balenie a plnenie pevných a kvapalných produktov do malospotrebiteľských obalov a fliaš,

-     výskum a vývoj v oblasti chémie, progresívnych chemických technológií a materiálového zhodnocovania odpadov,

-     materiálové zhodnotenie odpadov vrátane nebezpečných odpadov, recyklácia rozpúšťadiel a druhotných materiálových prúdov,

-     vývoj a optimalizáciu formulácií chemických prípravkov,

-     poradenskú činnosť v oblasti chémie, chemických technológií a nakladania s odpadmi,

-     implementáciu obnoviteľných zdrojov energie.

 

Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné, cenovo výhodné produkty a služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov.              Najvyššou prioritou je spokojnosť zákazníka, ktorú sa snažíme dosahovať flexibilným a individuálnym prístupom, podporeným zodpovednosťou a spoľahlivosťou.

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou spoločnosťou pôsobiacou na trhu s vybranými chemickými komoditami a službami.

Našim cieľom je rozvoj spoločnosti orientovaný na dlhodobú stabilitu, znalostnú ekonomiku, rozširovanie ponuky, zvyšovanie podielu a konkurencieschopnosti na trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

 

 

AKTUALITY

Oznámenie (6.12.2014)

IMPERGAM, s.r.o. ako obstarávateľ - verejný obstarávateľ (osoba podľa paragrafu 7, ods.1) vyhlásil podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení verejné obstarávanie - súťaž pre obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom.

Podrobné informácie o verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky, výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady sú uvedené na web stránke UVO: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/12129/146725

Názov obstarávania: Obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom.

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 238/2014 pod číslom 29445-WYT dňa 5. 12. 2014.

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/12129 

 

                    

 

 

 

Ý TOP