Karty bezpečnostných údajov
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

 

 

Karty bezpečnostných údajov produktov (KBÚ) sa poskytujú pri prvej dodávke tovaru alebo na požiadanie.  

V prípade záujmu kontaktujte prosím zástupcov firmy - kontakty.

 

 

REACH

 

Zavedenie chemickej legislatívy REACH predstavuje dôležitý regulačný prvok v chemickom priemysle a nadväzujúcich odvetviach v celej Európskej únii. Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 1. júna 2007 pod číslom 1907/2006, sa vzťahuje na chemické látky samotné, v prípravkoch/zmesiach alebo predmetoch (pokiaľ dochádza k ich zamýšľanému uvoľňovaniu) a určuje nové pravidlá obchodu s chemikáliami.


Spoločnosť IMPERGAM, s.r.o. je povinná plniť požiadavky podľa nariadenia REACH. Implementácia novej legislatívy je založená na výmene informácií v rámci dodávateľského reťazca. Našim cieľom je tieto informácie efektívne poskytovať všetkým zúčastneným stranám, dodávateľom a odberateľom.

Spoločnosť IMPERGAM, s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) prehlasuje, že pozná svoje povinnosti stanovené týmto predpisom a že všetky látky (samotné alebo obsiahnuté v prípravkoch/zmesiach), dodávané zákazníkom po 01.12.2010, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie k tomuto termínu, boli registrované. Spoločnosť IMPERGAM, s.r.o. prijala také opatrenia, aby všetok tovar nakúpený po 01.12.2010 zodpovedal požiadavkám tohto nariadenia. IMPERGAM, s.r.o. sa i zaväzuje dodržiavať svoje povinnosti v dodávateľskom reťazci, hlavne však požiadavky na odovzdávanie informácií zákazníkovi.

 

      

 

 

 

 

Ý TOP